top of page

WERKWIJZE

1. Aanmelding:

 

De klant/zorgvrager staat centraal. Dit betekent dat de klant/zorgvrager zelf kan/mag bepalen welke zorgaanbieder het beste past bij zijn/haar hulpvraag. Klant/zorgvrager kan op verschillende manieren in contact komen met Sozo Zorg:

·       Via directe benadering / aanmelding;

·       Via het loket van de gemeente;

·       Via algemene aanmelding bij Sozo Zorg,  

        waarna wij, samen met alle betrokkenen, gaan 

        bekijken welke hulpverlener het beste past.

3. Start ondersteuning:

Na start van de ondersteuning wordt er een voortgangsmatrix ingevuld, welke 3-maandelijks geëvalueerd wordt en er wordt een toestemmingsverklaring opgesteld om gegevens te kunnen delen met (overige) betrokken hulpverlening. Er wordt samengewerkt mét de klant/klantvertegenwoordiger en klanten/zorgvragers hebben recht op inzage in hun eigen dossier. Klanten/zorgvragers krijgen digitaal toegang met een 2-traps verificatie via www.mextra.nl, waardoor de klant/zorgvrager actief wordt betrokken bij het zorgproces en het zorgaanbod is afgestemd op de hulpvraag. Dit betekent ook dat de klant/zorgvrager medezeggenschap heeft en eigen meningen mag uiten over de geboden zorg en dat hiernaar wordt geluisterd en actie ondernomen.

2. Intake:

Via een intakegesprek wordt de hulpvraag goed in kaart gebracht door middel van het intakeformulier, vastgelegd en worden doelstellingen geformuleerd welke worden vastgelegd in het ondersteuningsplan.

4. Evaluatie:

 

Het ondersteuningsplan wordt jaarlijks geëvalueerd, waaruit een evaluatieverslag voortvloeit, tenzij de indicatie korter is dan 1 jaar. In dit geval evalueren wij het ondersteuningsplan eerder.

bottom of page